رسیدگی به شکایات
مراجعین محترم می توانند انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از طریق آدرس ایمیل و یا شماره تلفن های ذیل به مسئولین بیمارستان ارائه نمایند. و یا به صورت حضوری به مدیریت، دفتر پرستاری و امور اداری مرکز مراجعه فرمائید.


E-mail
: hosboali@qums.ac.ir

تلفن: 33332930-32

فرم نظر سنجی بیماران اورژانس
فرم نظرسنجی بیماران بستری
فرم نظرسنجی درمانگاه
فرم نظر سنجی مراجعین پاراکلینیک
فرم رسیدگی به شکایات
 
فايلها
فرم_رسيدگي_به_شکايات.jpg 183.591 KB