آیین نامه و دستورالعمل

جهت دریافت فایل آیین نامه بازنشستگی پیش از موعد اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل آیین نامه اداری استخدامی اعضا غیر هیئت علمی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل آیین نامه تبدیل وضعیت ایثارگران اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فایل آیین نامه مالی معاملاتی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فایل شیوه نامه ارزشیابی کارکنان اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فایل قانون مالیات بر ارزش افزوده اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فایل قانون مدیریت خدمات کشوری اینجا کلیک نمایید