متون عمومی

پزشکان هیئت علمی

متخصص

ردیف

نام ، نام خانوادگی

نوع تخصص

مرتبه علمی

1

امیر محمدکاظمی فر

متخصص مسمومیت هاوپزشکی قانونی

دانش یار

2

مصطفی میراکبری

متخصص مسمومیت ها وپزشکی قانونی

استادیار

3

مهرتاش بهرام

متخصص داخلی

استاد یار

4

سیاح سیما

متخصص قلب

استاد یار

5

دائی محمدمهدی

متخصص قلب

استاد یار

6

حمیدرضاجوادی

متخصص قلب

دانش یار

7

فاطمه صفاریان

متخصص قلب

8 شادی فقیهی متخصص قلب وفلوشیپ اکوکاردیوگرافی
9 علی چنگیزی فوق تخصص جراحی قلب وعروق استادیار
10 سیدسعید فرزام فوق تخصص جراحی قلب وعروق استادیار
11 میترا آذر آسا متخصص بیهوشی استادیار
12 ناهید ناصح متخصص بیهوشی استادیار

13

قاسمی برقی رضا

متخصص عفونی

استاد یار

14

عباس علامی

متخصص عفونی

استاد یار

15 بهزاد بیژنی متخصص عفونی استادیار
16 حمیدرضا نجاری متخصص عفونی استادیار
17 علیرضا نیکونژاد متخصص عفونی استادیار

18

شعیب نعیمیان

متخصص نورولوژی

استاد یار

19 حسین مژدهی پناه متخصص نورولوژی استادیار
20 فائزه زاهدیان روانپزشک استادیار
21 پریساسادات مدنی متخصص داخلی
22 شیوایوسفیان متخصص طب اورژانس استادیار

23

اکرم بهشتی متخصص پوست  دانش یار

24

احسان مدیریان 
متخصص طب اورزانس استادیار

25

پیمان نامدار متخصص طب اورزانس استادیار

26

ماهیار صدیقی متخصص بیهوشی

27

الهام نادری متخصص نورولوژی
28 مهدخت رضایی متخصص قلب وفلوشیپ اکوکاردیوگرافی