بخش جراحی قلب
رئیس بخش : دکتر علی چنگیزی ،جراح قلب وعروق
 سرپرستاربخش: فروزان بارانی –کارشناس پرستاری
منشی:سیمین تقی پور
کادر پرستاری: :9 کارشناس  پرستار – 1نفر بهیار
کادر خدماتی:6 نفر(مشترک با بخش پست انژیو)
تعداد تخت:18تخت فعال 
 تجهیزات :  الکترو شوک –ساکشن – پالس اکسیمتری –گلوکومتر – لارنگوسکوپ – اتوسکوپ(از هر کدام 1 دستگاه ) مانیتورینگ قلبی 2 دستگاه،ترالی اورژانس 1
 نحوه تماس با بخش:
شماره تلفن بیمارستان 2 الی  33332930-028
شماره داخلی بخش360
 ملاقات ممنوع

محل استقرار:
در وسط حیاط اصلی مرکز روبروی درب ورودی اصلی مرکز می باشد.

شرح وظایف سرپرستار
سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی ، درمانی و توانبخشی پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری ، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را برعهده دارد . وظایف سرپرستار مرکز ( بهداشتی ، درمانی و توانبخشی ) براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل می باشد : بشرح زیل است : 
الف – جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی : 
1- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی
3- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
5- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار ) 
6- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار
7- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان پرستاری جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
8- برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشی و ... ) 
9- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن
10- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
11- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
ب – سازماندهی : 
12- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و ... ) 
13- توجه به نیازهای کارکنان ، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
14- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
15- انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس
16- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
17- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان / بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
18- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
19- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقایص ، نیازها و ... ) 
20- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و ... کارکنان
21- مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
22- مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری
برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
ج – هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی
23- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
24- تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
25- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک لیست و ... ) 
26- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان / بیماران ، خانواده و دانشجویان ... 
27- کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن
28- مشارکت و همکاری با کمیته های بیماران بنا بر صلاحدید سرپرست مربوطه
29- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری
30- نظارت مستمر بر اقدامات ضروری بمنظور پیشگیری از عفونت ها
31- همراهی و ارائه گزارش دقیق هنگام بازدید مسئولین مافوق
32- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه
 
شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری
1-   جلب اعتماد و اطمینان مددجو ( فرد ، خانواده و جامعه ) و برقراری ارتباط حرفه ای موثر ( آشنا سازی با محیط ، معرفی خود و همکاران به مددجو ، پاسخ صحیح به سوالات ، در خواست ها و مشکلات با دادن اختیار به وی با بکارگیری مهارت های کلامی و غیرکلامی و در نظر گرفتن تفاوت های فردی مددجویان ) ، تلاش در ایجاد
محیطی امن و حفظ استقلال و کیفیت زندگی و سلامت مددجو .

2-     بررسی ، شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت در پرونده .
3-     تعیین ، ثبت مشکلات ، نیازهای بهداشتی مددجو و تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش ، مهارت و پژوهش .
4-     برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویت ها و ثبت آن در پرونده .
5-     مشارکت و همکاری با پزشک در انجام معاینات و نظارت بر فعالیت های تیم پیراپزشکی .
6-      انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استاندارد های خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری آن ، با توجه به :
الف : نیازهای جسمی :
-         تامین بهداشت فردی (پوست ، مو ، دهان و ..........) .
-         خواب ، استراحت و آسایش .
-         تغذیه : تعیین نیازهای تغذیه ای و رژیم غذایی بیمار ، سوند گذاری معده (NGT) ، گاواژ و انجام مراقبت های لازم .
-     تامین نیازهای دفعی بیمار ، کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم ادراری و گوارشی ، سوند گذاری مثانه ، شست
و شوی مثانه ، مراقبت از سوند و درن ها ، لاواژ ، مراقبت از کلستومی و انوع تنقیه .

-         تنفس ( تمرینات تنفسی ، اکسیژن رسانی ، ساکشن ، مراقبت از لوله تراشه و تراکتوستومی ) .
-         گردش خون ( کنترل علایم حیاتی ) .
-     نظارت بر ایجاد حداکثر تحریک در بیمار ( حرکت در تخت ، انتقال به صندلی ، تغییر وضعیت ، انجام حرکات
فعال و غیر فعال ، بکارگیری از وسایل کمک حرکتی ).

-         تعادل آب الکترولیت ها ( کنترل جذب و دفع ، بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی ، توزین روزانه )
-         مراقبت از سیستم پوستی ( مراقبت از پوست و مخاط ، مراقبت از انواع زخم ها ، کشیدن بخیه ها) .
-         مراقبت از سیستم عصبی ( کنترل سطح هوشیاری بیمار و کنترل تحریکات محیطی مناسب ) .
-     حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی و خودکفایی در فعالیت های روزمره زندگی با مشارک تیم توانبخشی ، اعتلای مفهوم خود در بیمار ، تطابق روانی ، اجتماعی مددجو ( تشویق بیمار به شرکت فعال تر در تصمیم گیری های درمانی
خود و ..........) ایجاد محیط مناسب جهت تامین نیازهای معنوی و مذهبی مددجو – دفاع از حقوق مددجو بر
اساس منشور حقوق بیمار .

ب : انجام مر اقبت های تشخیصی ، درمانی تجویز شده در موارد زیر :
دادن داروهای خوارکی ، واژینال ، رکتال ، تزریقی ( جلدی ، زیر جلدی ، وریدی ، عضلانی و واکسیناسیون ) ، مایعات وریدی ، تزریق خون و فرآورده های آن ، کنترل اثر درمان و پیش گیری از عوارض جانبی آنها ، تغذیه کامل وریدی - انجام ECG - انجام EEG - گذاشتن سوند فولی ، گذاشتن سوند معده (NGT) ، گچ گیری ، آتل گیری ،
کشـــــش پوستی ، بخیه لایه اول پوســــت ، برقراری خط وریدی 
IV  Line) ( .
ج: انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی تا حضور تیم احیاء .
ه – ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوطه .
7-     ارزشیابی نتایج ارائه شده به مددجو و در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه
مراقبت های لازم .

8-     ارائه اقدامات پرستاری جهت کنترل درد .
9-     شرکت در تیم بحران و اجرای وظایف محوله از پیش تعیین شده در موقعیت ها و حوادث غیر مترقبه .
10- اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی بیمار یا مددجو و پیشگیری از حوادث احتمالی .
11- سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضای گروه پرستاری .
12- بررسی نیازهای آموزشی ،تعیین سطح انگیزش ، توسعه برنامه های آموزشی ، اجرای آموزش و ارزیابی یادگیری در مددجو ، خانواده و جامعه به منظور تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت .
13- ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل .
14- راهنمایی و مشاوره با مددجو ، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی و اجتماعی .
15- آماده سازی مددجو ترخیص .
16-  پی گیری و ارائه خدمات پرستاری و اقدامات مراقبتی در منزل پس از ترخیص با هماهنگی مرکز درمانی .
17- انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها ( آموزش و پژوهش) .
18- همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع مشکلات محیطی ، حفاظتی و خدماتی با استفاده از همفکری و
همیاری و مشارکت جامعه (فرد ، خانواده ، گروه ، مدرسه ، کارخانه و ..........) و پیگیری آن ها .

19- شرکت در دوره های آموزشی و همکاری در برنامه ریزی آموزشی – پژوهشی ( آموزش ضمن خدمت ،
باز آموزی ها ، آموزش دانشجویان پرستاری و سایر اعضای گروه بهداشتی درمانی ، همکاری در انجام
پژوهش های مورد نیاز در جهت اعتلای خدمات پرستاری .......) .

20- مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات .
21- مراقبت از بیمار در حال احتضار و خانواده بیمار و نظارت بر امر مراقبت از جسد مطابق موازین شرعی .
22- تحویل بخش از پرسنل شیفت قبل و به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران و گزارش اقدامات انجام شده .
23- شرکت و همراهی با پزشکان در ویزیت بیماران ، گزارش و اقدامات انجام شده ، مشاهدات و پاسخ های
بیمار جهـــت تعیین خط مشی درمانی مناسب از سوی تیم پزشکی .

24- ثبت کلیه اقدامات انجام شده .