بخش سی سی یو 1
<span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 138.75pt"><span style="color:#800000"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%"><strong>رئیس بخش:</strong></span></span></span><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><strong>دکتر سیما سیاح،متخصص قلب ، استادیار،فوق تخصص الکتروفیزیولوژی</strong></span><span dir="ltr" style="color:maroon; font-family:times new roman,serif; font-size:12pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span></span></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 138.75pt"><strong><span style="color:#800000"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">سرپرستار</span></span></span></strong><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">:<strong>رضا طاهرخانی (کارشناس پرستاری)</strong></span><strong><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:times new roman,serif; font-size:12pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span></strong></span></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 138.75pt"><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span></span><span style="color:#800000"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%"><strong>کادر پرستاری</strong></span></span></span><strong><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">:10 نفر</span><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:times new roman,serif; font-size:12pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span></span></strong></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 138.75pt"><strong><span style="color:#800000"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">کادر خدماتی</span></span></span></strong><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><strong>:5 نفر</strong></span></span><br /> <br /> <strong><span style="color:#800000"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">تعدا تخت</span></span></span></strong><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><strong>:</strong><strong>8تخت فعال</strong></span><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:times new roman,serif; font-size:12pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span></span></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 138.75pt"><strong><span style="color:#800000"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">تجهیزات بخش:</span><span lang="FA" style="font-family:times new roman,serif; font-size:12pt; line-height:150%"></span></span></span></strong></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">مانیتورینگ </span><span dir="ltr" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">bed side<span style="mso-spacerun:yes">   </span></span><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>8دستگاه، مانیتورینگ مرکزی(یک ست)، دستگاه الکتروشوک 2دستگاه،ساکشن 1دستگاه،ترالی اورژانس1دستگاه، الکتروکاردیوگرام 1دستگاه، پمپ سرنگ 9دستگاه، ترازوی ایستاده 1عدد، آب سرد کن1عدد، مانومتر اکسیژن 9عدد،کپسول اکسیژن 2عدد،ویلچر 1 عدد،ترالی تزریقات 1 عدد</span><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:times new roman,serif; font-size:12pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span></span></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 138.75pt"><strong><span style="color:#800000"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">نحوه تماس با بخش:</span><span lang="FA" style="font-family:times new roman,serif; font-size:12pt; line-height:150%"></span></span></span></strong></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 138.75pt"><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">شماره تلفن بیمارستا<strong>ن 3 الی 02833332930 </strong></span></span></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 138.75pt"><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">شماره داخلی بخش سی سی یو<strong> </strong></span><strong><span dir="ltr" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">318</span></strong><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:times new roman,serif; font-size:12pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span></span></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 138.75pt"><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">روزهای ملاقات بخش (<strong>شنبه-دوشنبه-چهارشنبه-جمعه</strong>)</span><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:times new roman,serif; font-size:12pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span></span></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 138.75pt"><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"><span lang="FA" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:tahoma,sans-serif"><span style="color:black"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:tahoma,sans-serif"><span style="color:maroon"><span style="font-size:9pt"><span style="color:black"><strong></strong></span></span></span></span></span><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:tahoma,sans-serif"><span style="color:maroon"><span style="font-size:9pt"><span style="color:black"></span></span></span><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:tahoma,sans-serif">ساعات ملاقات 2.5 الی 3.5 بعد از ظهر</span></span></span></span></span></span></span><strong><span dir="ltr" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span></strong><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:times new roman,serif; font-size:12pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span></span></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="color:#800000"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><strong><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">شرح وظایف سرپرستار</span></strong><span lang="FA" style="font-family:arial,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"></span></span></span></p> <span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی ، درمانی و توانبخشی پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری ، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را برعهده دارد . وظایف سرپرستار مرکز ( بهداشتی ، درمانی و توانبخشی ) براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل می باشد : بشرح زیل است : </span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">الف – جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی : </span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">1- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">2- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">3- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">4- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">5- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار ) </span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">6- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">7- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان پرستاری جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">8- برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشی و ... ) </span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">9- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">10- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">11- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">ب – سازماندهی : </span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">12- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و ... ) </span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">13- توجه به نیازهای کارکنان ، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">14- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">15- انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">16- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">17- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان / بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">18- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">19- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقایص ، نیازها و ... ) </span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">20- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و ... کارکنان</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">21- مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">22- مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">ج – هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">23- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">24- تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">25- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک لیست و ... ) </span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">26- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان / بیماران ، خانواده و دانشجویان ... </span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">27- کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">28- مشارکت و همکاری با کمیته های بیماران بنا بر صلاحدید سرپرست مربوطه</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">29- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">30- نظارت مستمر بر اقدامات ضروری بمنظور پیشگیری از عفونت ها</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">31- همراهی و ارائه گزارش دقیق هنگام بازدید مسئولین مافوق</span><span lang="HI" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:HI; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span><br /> <span lang="AR-SA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-bidi-language:AR-SA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'">32- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه</span><br /> <br /> <span dir="ltr" style="font-family:times new roman,serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"></span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><u><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:arial,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"> </span></span><strong style="text-align:justify"><span style="color:#800000"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-size:9pt; line-height:150%">شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری</span></span></span></strong></u></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span dir="ltr" style="display:none; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%"> </span><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">1-   جلب اعتماد و اطمینان مددجو ( فرد ، خانواده و جامعه ) و برقراری ارتباط حرفه ای موثر ( آشنا سازی با محیط ، معرفی خود و همکاران به مددجو ، پاسخ صحیح به سوالات ، در خواست ها و مشکلات با دادن اختیار به وی با بکارگیری مهارت های کلامی و غیرکلامی و در نظر گرفتن تفاوت های فردی مددجویان ) ، تلاش در ایجاد<br /> محیطی امن و حفظ استقلال و کیفیت زندگی و سلامت مددجو .</span><span dir="ltr" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%"></span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 35.35pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">2-     بررسی ، شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت در پرونده .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 35.35pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">3-     تعیین ، ثبت مشکلات ، نیازهای بهداشتی مددجو و تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش ، مهارت و پژوهش .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 35.35pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">4-     برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویت ها و ثبت آن در پرونده .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 35.35pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">5-     مشارکت و همکاری با پزشک در انجام معاینات و نظارت بر فعالیت های تیم پیراپزشکی .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 35.35pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">6-      انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استاندارد های خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری آن ، با توجه به :</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">الف : نیازهای جسمی :</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">-         تامین بهداشت فردی (پوست ، مو ، دهان و ..........) .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">-         خواب ، استراحت و آسایش .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">-         تغذیه : تعیین نیازهای تغذیه ای و رژیم غذایی بیمار ، سوند گذاری معده (</span><span dir="ltr" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">NGT</span><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">) ، گاواژ و انجام مراقبت های لازم .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">-     تامین نیازهای دفعی بیمار ، کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم ادراری و گوارشی ، سوند گذاری مثانه ، شست<br /> و شوی مثانه ، مراقبت از سوند و درن ها ، لاواژ ، مراقبت از کلستومی و انوع تنقیه .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">-         تنفس ( تمرینات تنفسی ، اکسیژن رسانی ، ساکشن ، مراقبت از لوله تراشه و تراکتوستومی ) .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">-         گردش خون ( کنترل علایم حیاتی ) .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">-     نظارت بر ایجاد حداکثر تحریک در بیمار ( حرکت در تخت ، انتقال به صندلی ، تغییر وضعیت ، انجام حرکات<br /> فعال و غیر فعال ، بکارگیری از وسایل کمک حرکتی ).</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">-         تعادل آب الکترولیت ها ( کنترل جذب و دفع ، بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی ، توزین روزانه )</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">-         مراقبت از سیستم پوستی ( مراقبت از پوست و مخاط ، مراقبت از انواع زخم ها ، کشیدن بخیه ها) .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">-         مراقبت از سیستم عصبی ( کنترل سطح هوشیاری بیمار و کنترل تحریکات محیطی مناسب ) .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">-     حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی و خودکفایی در فعالیت های روزمره زندگی با مشارک تیم توانبخشی ، اعتلای مفهوم خود در بیمار ، تطابق روانی ، اجتماعی مددجو ( تشویق بیمار به شرکت فعال تر در تصمیم گیری های درمانی<br /> خود و ..........) ایجاد محیط مناسب جهت تامین نیازهای معنوی و مذهبی مددجو – دفاع از حقوق مددجو بر<br /> اساس منشور حقوق بیمار .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">ب : انجام مر اقبت های تشخیصی ، درمانی تجویز شده در موارد زیر :</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">دادن داروهای خوارکی ، واژینال ، رکتال ، تزریقی ( جلدی ، زیر جلدی ، وریدی ، عضلانی و واکسیناسیون ) ، مایعات وریدی ، تزریق خون و فرآورده های آن ، کنترل اثر درمان و پیش گیری از عوارض جانبی آنها ، تغذیه کامل وریدی - انجام </span><span dir="ltr" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">ECG </span><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">- انجام </span><span dir="ltr" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">EEG</span><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%"> - گذاشتن سوند فولی ، گذاشتن سوند معده (</span><span dir="ltr" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">NGT</span><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">) ، گچ گیری ، آتل گیری ،<br /> کشـــــش پوستی ، بخیه لایه اول پوســــت ، برقراری خط وریدی </span><span dir="ltr" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">IV<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Line)</span><span style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%"> </span><span dir="ltr" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">(</span><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%"> .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">ج: انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی تا حضور تیم احیاء .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">ه – ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوطه .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">7-     ارزشیابی نتایج ارائه شده به مددجو و در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه<br /> مراقبت های لازم .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">8-     ارائه اقدامات پرستاری جهت کنترل درد .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">9-     شرکت در تیم بحران و اجرای وظایف محوله از پیش تعیین شده در موقعیت ها و حوادث غیر مترقبه .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">10- اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی بیمار یا مددجو و پیشگیری از حوادث احتمالی .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">11- سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضای گروه پرستاری .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">12- بررسی نیازهای آموزشی ،تعیین سطح انگیزش ، توسعه برنامه های آموزشی ، اجرای آموزش و ارزیابی یادگیری در مددجو ، خانواده و جامعه به منظور تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">13- ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">14- راهنمایی و مشاوره با مددجو ، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی و اجتماعی .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">15- آماده سازی مددجو ترخیص .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">16-  پی گیری و ارائه خدمات پرستاری و اقدامات مراقبتی در منزل پس از ترخیص با هماهنگی مرکز درمانی .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">17- انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها ( آموزش و پژوهش) .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">18- همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع مشکلات محیطی ، حفاظتی و خدماتی با استفاده از همفکری و<br /> همیاری و مشارکت جامعه (فرد ، خانواده ، گروه ، مدرسه ، کارخانه و ..........) و پیگیری آن ها .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">19- شرکت در دوره های آموزشی و همکاری در برنامه ریزی آموزشی – پژوهشی ( آموزش ضمن خدمت ،<br /> باز آموزی ها ، آموزش دانشجویان پرستاری و سایر اعضای گروه بهداشتی درمانی ، همکاری در انجام<br /> پژوهش های مورد نیاز در جهت اعتلای خدمات پرستاری .......) .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">20- مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">21- مراقبت از بیمار در حال احتضار و خانواده بیمار و نظارت بر امر مراقبت از جسد مطابق موازین شرعی .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">22- تحویل بخش از پرسنل شیفت قبل و به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران و گزارش اقدامات انجام شده .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">23- شرکت و همراهی با پزشکان در ویزیت بیماران ، گزارش و اقدامات انجام شده ، مشاهدات و پاسخ های<br /> بیمار جهـــت تعیین خط مشی درمانی مناسب از سوی تیم پزشکی .</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%">24- ثبت کلیه اقدامات انجام شده .</span><span lang="FA" style="font-family:arial,sans-serif; font-size:9pt; line-height:150%; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"></span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt"> </span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify;"></p> <div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color:maroon; font-family:tahoma,sans-serif; font-size:9pt; mso-bidi-language:FA; mso-fareast-font-family:'Times New Roman'"> </span></div>